replica rolex watches replica rolex watches replica rolex replica watches fake rolex replica watches fake rolex replica rolex rolex replica rolex replica

Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. nasza firma zakończyła inwestycje dotyczące realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Innowacyjne mobilne laboratorium badawcze do badań bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz do oceny zgodności na znak CE“, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw“.

 

 

 

Opis projektu

 

Przedmiotem projektu było utworzenie mobilnego laboratorium badawczego do prowadzenia badań bezpieczeństwa i ergonomii maszyn, z uwzględnieniem ochrony środowiska w siedzibie producenta maszyny. Wykonywanie badań w siedzibie producenta pozwala na zmniejszenie kosztów z nimi związanych o transport maszyn (nierzadko wielkogabarytowych) do siedziby laboratorium. EU CERTO OFFICE kładzie nacisk na wysoką jakość wykonania prac oraz na możliwość uzyskania wyników z przeprowadzanych badań według aktualnych norm lub ich projektów. Mobilność laboratorium pozwala na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki.

 

Nowatorski pogląd na sposób współpracy, kontakt głównie bezpośredni zwłaszcza na początku współpracy, budowa zaufania poprzez niezaprzeczalną jakość proponowanych usług i sposób ich wykonania to najważniejsze cechy charakterystyczne dla firmy. Istotne znaczenie ma ciągły kontakt w trakcie realizowania kolejnych etapów zlecenia, możliwość uzyskania bieżącej wiedzy co do przebiegu prac, napotkanych trudności czy koniecznych do wprowadzenia zmian w swojej produkcji czy dokumentacji konstrukcyjnej.

 

Nasi dotychczasowi zleceniodawcy chwalą sobie terminowość i fachowość naszych usług. Sygnały z ich strony dotyczące chęci skorzystania z oferty badań w ich siedzibie skłoniły firmę do pomysłu utworzenia mobilnego laboratorium i złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędnych inwestycji.

 

Trafność niniejszego pomysłu jest już potwierdzana sukcesywnym wzrostem zainteresowania zleceniodawców usługami firmy EU CERTO OFFICE. Są to nie tylko producenci krajowi, ale również zagraniczni, zwłaszcza ci mający siedzibę poza terenem Unii Europejskiej. Istotną zaletą, którą dostrzegają we współpracy jest możliwość przeprowadzenia badań w ich kraju, bez konieczności przechodzenia zawiłej procedury celnej oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów działających na docelowych dla nich rynkach. Korzystanie z firm rodzimych jest uważane przez nich jako przedsięwzięcie obarczone wysokim poziomem ryzyka.

 

W efekcie realizacji projektu zakupionych zostało 27 środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wyposażenie to pozwala na wykonywanie usług w zakresie kompleksowej oceny zgodności maszyn z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejścia, przepisów krajowych oraz norm zharmonizowanych.

 

Realizację projektu rozpoczęto jeszcze przed podpisaniem umowy na dofinansowanie.

 

W ramach projektu zakupiono:

 • manometr kontrolny wzorcowany: zakres pomiaru 0-1,6 MPa (0-16 bar) - 3 szt.
 • zestaw wag podkładkowych: nacisk na oś do 12 t - 1 komplet (w tym 2 podkładki wagowe, miernik wagowy-terminal z drukarką)
 • urządzenie wielofunkcyjne do wydruków kolorowych
 • stanowisko do badań rozkładu poprzecznego cieczy
 • anemometr
 • termohigrobarometr
 • termometr laboratoryjny
 • dynamometr: zakres pomiaru do 50 kN
 • miernik drgań ogólnych i miejscowych do pomiaru drgań na uchwytach i siedzisku operatora
 • wagi precyzyjne o dopuszczalnym obciążeniu 520 g i 4200 g
 • statyw masztowy do mikrofonu (do 10 m)
 • przyrząd pomiarowy do badań bezpieczeństwa elektrycznego maszyn i urządzeń (zgodnie z normą PN-EN 60204-1:2010)
 • mobilne stanowiska komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służące do rejestracji pomiarów w czasie rzeczywistym
 • aparat fotograficzny Mark III 5D ze statywem
 • zestaw case’ów umożliwiający bezpieczne transportowanie przyrządów pomiarowych i wykonywanie badań

 

Zakup niniejszego wyposażenia umożliwił rozszerzenie wachlarza usług firmy EU CERTO OFFICE o przeprowadzanie oceny zgodności maszyn z wymaganiami minimalnymi tzw. dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE, stanowiących park technologiczny w fabrykach firm liczących się nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach światowych.