Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

UWAGA Zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia w 2016r.

Nowe przepisy zmieniają wymogi w ocenie zgodności maszyn i urządzeń, a tym samym modyfikują dokumentację maszynową.

Od dnia 20 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe wersje dyrektyw w odniesieniu do m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sprzętu elektrycznego. Są to: Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) oraz Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).