Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

29 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 96 ukazały się nowe wersje dyrektyw w odniesieniu do m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sprzętu elektrycznego. Są to:

Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

Nowe przepisy będą stosowane od 20 kwietnia 2016 roku.