Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

ceceto office

13.06.2011  zostało   wydane  Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  wdrażające  postanowienia  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  2009/127/WE  zmieniające  dyrektywę  2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów. Dokument wejdzie w życie dnia 15.12.2011. Zmiany, które zostały w nim wprowadzone dotyczą zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwacji maszyny, sposobu użytkowania, oraz sporządzania instrukcji obsługi dla maszyn do stosowania pestycydów.